DOGC 8801

ORDRE EDU/251/2022, de 22 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida escolaritzat en centres privats concertats, per al curs 2022-2023.

DOGC 8801

RESOLUCIÓ EDU/3698/2022, de 21 de novembre, per la qual es resol el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per finançar el servei de monitors de lleure a determinats centres privats concertats, durant el mes de setembre del curs 2022-2023 (ref. BDNS 641644).

DOGC 8801

RESOLUCIÓ EDU/3699/2022, de 21 de novembre, per la qual es resol el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per finançar el servei de monitors de lleure als centres privats concertats, durant el mes de setembre del curs 2022-2023 (ref. BDNS 641644).

DOGC 8801

EDICTE de 16 de novembre de 2022, pel qual se sotmeten a informació pública quatre projectes de decret en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC 8800

ACORD GOV/250/2022, de 22 de novembre, de creació del complement retributiu per major dedicació lectiva per a l’exercici de funcions de les especialitats informàtiques com a component del complement específic docent.

BOE 282

Resolución de 17 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se establecen los modelos de los documentos oficiales de evaluación de Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

DOGC 8798

RESOLUCIÓ EDU/3563/2022, de 10 de novembre, per la qual es modifica la Resolució EDU/2201/2022, de 5 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1060/2022, de 12 d’abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

DOGC 8798

RESOLUCIÓ EDU/3614/2022, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2022-2023.

DOGC 8798

RESOLUCIÓ EDU/3615/2022, de 16 de novembre, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de quart curs de l’educació secundària obligatòria i es convoca la prova per al curs 2022-2023.

DOGC 8789

RESOLUCIÓ EDU/3404/2022, de 31 d’octubre, per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades de diversos centres privats concertats en els ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

BOE 269

Real Decreto 883/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se suprime una cualificación profesional de la familia profesional Energía y Agua, establecida por el Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

BOE 269

Real Decreto 884/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.