DOGC 8681

ORDRE EDU/126/2022, de 30 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a associacions, fundacions, organitzacions professionals d’ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d’estiu a Catalunya adreçades únicament al professorat d’àmbit no universitari per a l’any 2022.

DOGC 8681

ACORD GOV/112/2022, de 31 de maig, sobre la jubilació parcial del personal dels centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat.

DOGC 8681

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza la modificació de la denominació específica de diversos centres educatius privats, de Barcelona.