DOGC 8710

RESOLUCIÓ EDU/2201/2022, de 5 de juliol, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/1060/2022, de 12 d’abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris.

DOGC 8710

RESOLUCIÓ per la qual s’atorguen els ajuts individuals de menjador del tercer període obert per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8710

RESOLUCIÓ per la qual es resolen els recursos de reposició interposats contra l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador del segon període obert per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 567580).