DOGC 8715

RESOLUCIÓ EDU/2314/2022, de 18 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/1468/2022, de 17 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2022-2023.

DOGC 8715

EDICTE de 14 de juliol de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC 8715

RESOLUCIÓ per la qual es realitza la liquidació dels ajuts compensatoris als centres participants del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 602415).