DOGC 8743

ACORD GOV/170/2022, de 30 d’agost, pel qual s’aprova el segon Pla d’acreditació i qualificació professionals (2022-2024).

DOGC 8743

ACORD GOV/172/2022, de 30 d’agost, pel qual es modifica l’annex de l’Acord GOV/128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació.

DOGC 8743

RESOLUCIÓ EDU/2595/2022, de 26 d’agost, per la qual es dona publicitat a l’actualització del marc de referència de la competència digital docent i es deixa sense efecte la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.