DOGC 8753

ORDRE EDU/207/2022, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d’educació especial, per al curs 2022-2023.

DOGC 8753

RESOLUCIÓ EDU/2747/2022, de 9 de setembre, de convocatòria per a la provisió, amb caràcter excepcional, del càrrec de cap d’inspecció de planificació i coordinació a la Inspecció d’Educació del Departament d’Educació.

DOGC 8750

RESOLUCIÓ EDU/2669/2022, de 31 d’agost, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares o de famílies d’alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l’any 2021 (ref. BDNS 647053).

DOGC 8750

ACORD 82/2022, de 27 de juliol, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual s’obre la convocatòria dels XX Premis eduCAC (ref. BDNS 647052).

DOGC 8749

RESOLUCIÓ EDU/2652/2022, d’1 de setembre, per la qual es dona publicitat al Conveni per a l’encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, per a la promoció i millora de la relació amb les empreses i la gestió de les pràctiques professionals de les accions formatives de formació professional per a l’any 2022.

DOGC 8749

RESOLUCIÓ EDU/2653/2022, de 31 d’agost, per la qual es dona publicitat al Conveni interadministratiu entre l’Administració General de l’Estat, mitjançant el Ministeri d’Educació i Formació Professional i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats, per a la gestió de les beques i ajuts a l’estudi corresponents als cursos acadèmics 2021-2022 i 2022-2023.

DOGC 8749

RESOLUCIÓ EDU/2655/2022, d’1 d’agost, per la qual es dona publicitat dels centres educatius que, en el curs acadèmic 2021-2022, han dut a terme formació en alternança simple o dual, en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC 8747

RESOLUCIÓ EDU/2636/2022, de 31 d’agost, per la qual es fa pública la relació d’alumnes premiats en la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat del curs 2021-2022.

DOGC 8747

RESOLUCIÓ EDU/2637/2022, de 31 d’agost, per la qual es resol el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional els centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 627130).

DOGC 8747

RESOLUCIÓ EDU/2638/2022, de 31 d’agost, per la qual es resol el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per dotar de finançament addicional determinats centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques socioeconòmiques desafavorides, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 627130).