DOGC 8743

ACORD GOV/170/2022, de 30 d’agost, pel qual s’aprova el segon Pla d’acreditació i qualificació professionals (2022-2024).

DOGC 8743

ACORD GOV/172/2022, de 30 d’agost, pel qual es modifica l’annex de l’Acord GOV/128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació.

DOGC 8743

RESOLUCIÓ EDU/2595/2022, de 26 d’agost, per la qual es dona publicitat a l’actualització del marc de referència de la competència digital docent i es deixa sense efecte la Resolució ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.

DOGC 8740

ORDRE EDU/191/2022, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada, per al curs 2022-2023.

DOGC 8740

RESOLUCIÓ EDU/2468/2022, de 20 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a determinades llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 614885).

DOGC 8740

RESOLUCIÓ EDU/2469/2022, de 20 de juliol, per la qual es resol la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 614885).

DOGC 8740

RESOLUCIÓ EDU/2470/2022, de 18 de juliol, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions per finançar el servei de monitors de lleure als centres privats concertats, durant el mes de setembre del curs 2022-2023 (ref. BDNS 641644).

DOGC 8716

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre educatiu privat Cintra, de Barcelona.

DOGC 8721

RESOLUCIÓ EDU/2388/2022, de 20 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Sagrada Família, del Masnou.

DOGC 8721

RESOLUCIÓ EDU/2390/2022, d’11 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Episcopal-Mare de Déu de l’Acadèmia, de Lleida.

DOGC 8722

RESOLUCIÓ en relació amb l’alumnat vulnerable matriculat fora del termini per sol·licitar un ajut de menjador, del curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8722

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el pagament d’unes incidències dels ajuts menjador per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8722

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el pagament dels ajuts individuals de menjador per a l’alumnat provinent d’un altre consell comarcal amb un ajut menjador per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8722

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza l’absorció del centre educatiu privat Cintra pel centre educatiu privat Sant Josep, ambdós de Barcelona.

DOGC 8724

ACORD GOV/163/2022, de 2 d’agost, pel qual es crea el Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l’acció educativa.

DOGC 8727

RESOLUCIÓ EDU/2493/2022, de 18 de juliol, per la qual es modifiquen concerts educatius dels centres privats d’educació especial.

DOGC 8727

RESOLUCIÓ EDU/2496/2022, de 13 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat La Presentació, d’Arenys de Mar.

DOGC 8727

RESOLUCIÓ EDU/2497/2022, de 25 de juliol, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia de Granollers, de Granollers.

DOGC 8727

RESOLUCIÓ EDU/2498/2022, de 26 de juliol, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Escola Pia d’Olot, d’Olot.

DOGC 8727

RESOLUCIÓ EDU/2499/2022, de 22 de juliol, per la qual s’autoritza el canvi de titular de diversos centres educatius privats.

BOE 185

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares y centros rurales agrupados, en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 “Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE 185

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (programa PROA+), en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 21 “Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE 185

Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 23 de junio de 2022, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial de los créditos destinados al Programa de cooperación territorial para la mejora de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2022, en el marco del componente 19 “Plan Nacional de Capacidades Digitales” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

BOE 187

Orden EFP/754/2022, de 28 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

BOE 187

Orden EFP/755/2022, de 31 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación del Bachillerato en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

DOGC 8715

RESOLUCIÓ EDU/2314/2022, de 18 de juliol, de modificació de la Resolució EDU/1468/2022, de 17 de maig, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Educació i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2022-2023.

DOGC 8715

EDICTE de 14 de juliol de 2022, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, en tràmit al Departament d’Educació.

DOGC 8715

RESOLUCIÓ per la qual es realitza la liquidació dels ajuts compensatoris als centres participants del Pla de xoc contra la segregació i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 602415).