DOGC 8696

RESOLUCIÓ EDU/1922/2022, de 8 de juny, per la qual es dona publicitat a la modificació del concert educatiu del centre privat concertat Escola Pia de Salt, de Salt, com a conseqüència de la Resolució de 5 de maig de 2022.

DOGC 8696

RESOLUCIÓ EDU/1928/2022, de 13 de juny, per la qual s’autoritza el canvi de titular del centre educatiu privat L’Estel, de Granollers.

BOE 150

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los currículos de las enseñanzas de religión católica correspondientes a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

DOGC 8695

ORDRE EDU/152/2022, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions destinades al finançament d’activitats de federacions i confederacions d’associacions de mares i pares o de famílies d’alumnat de centres educatius no universitaris, realitzades durant l’any 2021.

DOGC 8695

ACORD GOV/129/2022, de 21 de juny, de consolidació del finançament del tercer curs del primer cicle d’educació infantil i d’impuls del finançament dels cursos primer i segon del primer cicle d’educació infantil.

DOGC 8695

ACORD GOV/130/2022, de 21 de juny, pel qual s’atribueix al número telefònic 116 111, Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon), l’atenció en casos d’assetjament en l’àmbit dels centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants i adolescents.

DOGC 8695

RESOLUCIÓ EDU/1931/2022, de 17 de juny, per la qual es regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per als cursos 2022-2023 i 2023-2024, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per reforçar els centres educatius amb més complexitat i vulnerabilitat educativa, al qual s’integra el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional de cooperació territorial per a l’orientació, avenç i enriquiment educatiu PROA+.

DOGC 8692

RESOLUCIÓ EDU/1877/2022, de 8 de juny, per la qual s’obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 633222).

DOGC 8692

RESOLUCIÓ EDU/1870/2022, de 8 de juny, per la qual s’eleva a definitiva la Resolució EDU/633/2022, de 4 de març, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’educació infantil de segon cicle i l’educació secundària obligatòria i les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per a l’educació primària.

DOGC 8691

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el pagament d’unes incidències dels ajuts de menjador per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8691

RESOLUCIÓ per la qual es resolen els recursos de reposició interposats contra l’adjudicació dels ajuts individuals de menjador del primer període obert per al curs 2021-2022 (ref. BDNS 567580).

DOGC 8691

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza el pagament dels ajuts individuals de menjador per a l’alumnat provinent d’un altre Consell Comarcal amb un ajut menjador per al curs escolar 2021-2022 (ref. BDNS 567580).